Algemene Voorwaarden voor Advertenties

Definities

De begrippen (Vet gedrukt) in deze algemene voorwaarden hebben de volgende betekenis (tenzij anders aangegeven):

Adverteerder: Een Sponsor, Dienstverlener of persoon die tegen betaling een vermelding/ advertentie of een “Prikkertje” van commerciële aard op onze website of op ons Prikbord plaatst ten behoeve van reclame voor zijn onderneming of organisatie, dan wel voor zijn producten of diensten.

Advertentie: een reclame-uiting d.m.v. een vermelding in bepaalde vorm op onze website ten behoeve van een Adverteerder.

Bezoeker: Iedereen die onze website bezoekt

Medium: Deze website voor overbrenging van informatie aan Bezoekers

Prestatie: Iedere door SBKZ na te komen verplichting, waaronder het plaatsen van een Advertentie, het verrichten van diensten, aangegaan voor een bepaalde- of onbepaalde duur

Wijkbewoner: iedereen die in onze wijk Kotermeerstal Zuid woont

Voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Adverteerders:

 • Door Adverteerders gehanteerde algemene of bijzondere voorwaarden worden door SBKZ uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Door SBKZ kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld.
 • Een aanbod door SBKZ is vrijblijvend en kan door SBKZ na aanvaarding worden herroepen.
 • Alle door SBKZ gegeven termijnen zijn indicatief, tenzij schriftelijk overeengekomen.
 • SBKZ spant zich ervoor in de door haar te leveren Prestatie tijdig en naar beste kunnen uit te voeren.
 • Vermelding van een Advertentie in onze (papieren) nieuwsbrieven die aan wijkbewoners worden bezorgd, evenals vermeldingen op onze Facebookpagina, zijn uitgesloten.
 • Een Adverteerder kan geen aanspraak maken op exclusiviteit ten opzichte van SBKZ, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • SBKZ behoudt zich het recht voor om een voorstel door een Adverteerder tot het plaatsen van een Advertentie zonder opgaaf van redenen af te wijzen.
 • SBKZ is gerechtigd Advertenties te weigeren op technische gronden, op grond van inhoud, aard, strekking of vorm of andere redenen.
 • SBKZ kan een vooruitbetaling verlangen voor plaatsing van een Advertentie, of indien deze reeds geplaatst is betaling daarvan vorderen.
 • De SBKZ zal door de Adverteerder worden gevrijwaard en is niet aansprakelijk voor kosten, als gevolg van aanspraken van derden, die voortvloeien uit een plaatsing van een Advertentie vanwege daarin opgenomen misleidende mededelingen en/of ongeoorloofde vergelijkende reclame, dan wel oneerlijke handelspraktijken, dan wel vanwege overtreding van overige geldende wet- en regelgeving.
 • Indien SBKZ, advertentiemateriaal in opdracht voor de Adverteerder opmaakt, is SBKZ de rechthebbende op de auteursrechten op het advertentiemateriaal. De Adverteerder mag het door SBKZ opgemaakte advertentiemateriaal niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder toestemming van SBKZ.
 • De Adverteerder zal SBKZ vrijwaren van alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen, die betrekking hebben op het inbreuk maken op het intellectuele eigendom rustend op de door de Adverteerder aan SBKZ beschikbaar gestelde materialen en gegevens.
 • Betalingen dienen vóór de plaatsing van de Advertentie te worden verricht en binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn te worden voldaan en de vermelde betalingswijze, tenzij anders is overeengekomen.
 • Facturen zullen door SBKZ per E-mail worden gestuurd. Bij uitblijven van betaling zal SBKZ de Advertentie verwijderen of niet plaatsen.
 • SBKZ verwerkt persoonsgegevens van de Adverteerder overeenkomstig het Privacy statement op deze website.
 • SBKZ zal geen schade vergoeden indien als gevolg van overmacht de Website (tijdelijk) niet kan functioneren of door het wegvallen van internet ongeacht de oorzaak.
 • SBKZ heeft het recht de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

Bijdragen

Sponsoring, Donaties, Prikkertjes, Dienstverleners
Hieronder vindt U de bijdragen die wij vragen wanneer U gebruik wilt maken van een van onderstaande mogelijkheden Afwijkingen of mogelijkheden die niet vermeld zijn, zijn bespreekbaar
 • Vermelding als Sponsor in de footer op elke pagina, minimum bedrag € 100 (voor 1 jaar)
 • Elke donatie is welkom. (donaties > € 20 kunnen vermelding krijgen op Donateurslijst)
 • Niet commerciële Prikkertjes van Wijkbewoners : Gratis met plaatsing duur 2 mnd
 • Commerciële Prikkertjes: € 1, plaatsing duur 2 mnd
 • Dienstverleners woonachtig in onze wijk: € 10 / jr
 • Dienstverleners van buiten de wijk: € 20 / jr