Disclaimer

Voor gebruik van deze website van de Stichting Buren Kotermeerstal Zuid (hierna te noemen ‘SBKZ’), gelden de voorwaarden en beperkingen die in deze disclaimer zijn opgenomen. Door gebruik te maken van deze website gaat dat de gebruiker akkoord gaat met deze disclaimer en het privacy statement van SBKZ.

Gebruik van de website.

SBKZ heeft de op deze website getoonde informatie met de grootste zorg samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van de getoonde inhoud, toegang tot en gebruik van de website wordt door SBKZ uitdrukkelijk afgewezen.

SBKZ geeft geen garantie met betrekking tot de toegankelijkheid van de website of dat de servers die deze website ter beschikking stellen of dat elektronische berichten verzonden door SBKZ vrij zijn van virussen.

Indien SBKZ het vermoeden heeft dat de gebruiker misbruik maakt van de toegang tot de website, heeft zij het recht om de gebruiker de toegang tot de website te weigeren/ontzeggen.

Intellectuele eigendomsrechten

SBKZ behoudt zich nadrukkelijk alle auteursrechten voor. Het is de gebruiker van deze website toegestaan inhoud te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, met vermelding van de bron. Het verspreiden via een werkende hyperlink naar de oorspronkelijke tekst op de website van SBKZ is ook toegestaan.

In geval van twijfel kan voorafgaande schriftelijke toestemming van SBKZ worden verzocht via een BERICHT.

Alle op de website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van SBKZ en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enige andere vorm van intellectuele eigendomsrecht. Daar waar dit niet het geval is, wordt de bron vermeld. De (intellectuele) eigendomsrechten blijven eigendom van SBKZ en gaan niet over naar de gebruiker die toegang heeft tot de website.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie die is aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van SBKZ zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker. Hoewel SBKZ uiterst selectief is met betrekking tot informatie van derden die op deze website wordt opgenomen en de websites waarnaar verwezen wordt, staat zij niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden en ook niet voor een eventuele inbreuk op het intellectueel eigendom van derden.

Wijzigingen

SBKZ behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de inhoud van de website te wijzigen, te actualiseren en/of de presentatie daarvan aan te passen. De voorwaarden uit deze disclaimer kunnen op elk moment door SBKZ worden gewijzigd. Wijzigingen gelden vanaf het moment waarop deze op de website zijn geplaatst.

Toepasselijk recht

Op de website als op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Wanneer U een vraag, opmerking en/of klacht heeft kunt U ons dat kenbaar maken d.m.v. een BERICHT.