Kotermeerstal Zuid

de mooiste woonwijk van Dedemsvaart

UITSLAG Enquête

In de periode van 22 – 31 Maart, hebben wij onze wijkbewoners en omwonenden de gelegenheid geboden om hun mening te geven in het kader van een “Haalbaarheidsonderzoek” naar de “verplaatsing” van het huidige sportpark De Boekweit naar een beoogde nieuwe locatie aan de zuidwestkant van het Kotermeer. Dit onderzoek is door de gemeente uitbesteed aan de firma Royal Haskoning. Met Omwonenden wordt bedoeld bewoners van de wijk Kotermeerstal Zuid en iedereen die in een cirkel met een straal van 900 m rond de beoogde locatie voor een Sportpark aan de zuidkant Kotermeerstal woont. De enquête stond ook open voor andere belanghebbenden van buiten dit gebied die hun mening wilden geven.

Het aantal deelnemers aan de enquête in de korte periode van 9 dagen was indrukwekkend, n.l. 157 ingevulde formulieren. Dit aantal mag dan ook statistisch significant genoemd worden en derhalve als representatief voor de totale populatie van omwonenden.

Het aantal andere belanghebbenden, dat van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt is 25, waarvan een aantal in de omgeving van het huidige sportpark “de Boekweit” woont en een aantal elders uit Dedemsvaart, die zeggen belangen te hebben. Wie dat zijn is niet bekend (de enquête was op basis van anonimiteit), maar deze deelnemers zijn deels voorstander en deels tegenstander van verhuizing van het sportpark.

De uitslag van de enquête is als volgt:

19,74 % is voor en 76,43 % is tegen verhuizing van de Boekweit naar de Kotermeer (3,83% heeft geen mening of maakt het niet uit)

Op basis van deze enquêteresultaten stellen wij vast dat er geen draagvlak is onder omwonenden voor verplaatsing van het sportpark naar de Kotermeer.

De enquêteresultaten zijn ongefilterd/onbewerkt weergegeven (bewerking is ook niet mogelijk omdat de verwerking van de ingevulde formulieren geheel automatisch en zonder menselijke tussenkomst tot stand is gekomen).

Van de mogelijkheid om bij vraag 5 van de enquête ook andere aanvullende zienswijzen te geven is door 54 inzenders gebruik gemaakt. De gegeven antwoorden worden ook onbewerkt weergegeven in de enquêteresultaten.

Het volledige overzicht van de enquêteresultaten kunt U lezen door hieronder te klikken. Deze enquêteresultaten zijn op 2 April aan alle leden van de Raad van de Gemeente Hardenberg voorgelegd met het verzoek de plannen in heroverweging te nemen.

Deel dit bericht